Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a https://szerintemkarika.hu/ weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) használójáról (a továbbiakban együttesen: „Érintett”) a Bánkuti Gábor E.V. (székhely: 2800 Tatabánya, Panoráma utca 30.; nyilvántartási szám: 54235003; adószám: 55539252-1-31) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

Adatkezelő törvényes képviselője: Bánkuti Gábor

Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
E-mail: [email protected]
Telefonszám: +36 70 275 5389

A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött adatok egy része az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – (továbbiakban „GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”. 

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama:

Kezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Hírlevélre történő feliratkozás esetében az Érintett:
– Neve (vezetéknév, keresztnév),
– E-mail címe.
Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb tartalmakról, szolgáltatás színvonalának fenntartása.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

  1. az Adatkezelő munkatársai;
  2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
  3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
  4. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozók neve éselérhetőségeAz adatfeldolgozó általmegismert személyes adatok,és az adatfeldolgozás soránellátott tevékenységAz adatfeldolgozásidőtartama
HubSpot, Inc.
25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA
https://hubspot.com
Az Érintett által megadott név, E-mail cím.Hírlevél küldése az Érintettek részére.Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

Reklámlevelek (hírlevél) küldése

A hírlevélre történő feliratkozásnál a weboldalon az Érintett hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez.

Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

Tárhelyszolgáltató

A honlap a

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Telefonszám: +36 1 789-2-789
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Cégjegyzékszám: 01-09-909968

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Cookie-k használata

Az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie/süti) helyezzen el. A cookie-k célja a visszatérő érintettek azonosítása, az Érintettek szolgáltatásokkal való ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása.

Az Adatkezelő, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 

Ön beállíthatja web böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához.

A Weboldal a sütik segítségével történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden

előnyét kihasználja.

Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Felhasználó az alábbi jogaival élhet e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Érintett bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie az Adatkezelőnek. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő köteles korlátozni a személyes adatot az Érintett erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján az Érintett jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszereinkből töröljük.

Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Érintettel.

Jogérvényesítés

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: [email protected]).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a https://szerintemkarika.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 05. 01. napjától lép hatályba.